วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

autorun gui application

สวัสดีครับ เงียบหายกันไปนาน (เหมือนเคย)

ได้มีโอกาสทำ application ที่ต้องแสดงบนหน้าจอ ( GUI Application )
และต้อง auto run เมื่อเปิดขึ้นมาใหม่

วิธีการทำ auto run มีดังนี้

sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE/autostart

และเพิ่มบรรทัดสุดท้ายเข้าไป ยกตัวอย่าง เช่น
โปรแกรมของเรา ชื่อ myApp อยู่ใน folder /home/pi/ ก็ให้เพิ่มเข้าไปดังนี้

@/home/pi/myApp

เสร็จแล้ว ง่ายๆ แต่หาให้เจอว่าทำยังไง มันยาก 555

ที่มา
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi-operating-systems/raspbian/auto-running-programs-gui

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

LCD20*4 i2c c qt

วันนี้ได้มีโอกาศใช้งาน LCD20*4 กับภาษา C ก็เลยอยากกระจายความสะดวกให้คนที่ทำทีหลัง โดยการเอา source code มาวางให้ครับ

โดยผมใช้ ภาษา C Qt Creator cross-compile บน linux ubuntu16.04 กับ rpi-3b และต่อ LCD ด้วย I2C

//============== mylcd.h =================//
 #ifndef MYLCD_H
#define MYLCD_H

#define I2C_ADDR_LCD1    0x26    // LCD I2C Address

#define LCD_CHR     1       // Mode sending data
#define LCD_CMD     0       // Mode sending command

#define LINE1       0x80    // 1st line
#define LINE2       0xc0    // 2nd line
#define LINE3       0x94    // 1st line
#define LINE4       0xd4    // 2nd line

#define LCD_BACKLIGHT   0x08    // on
//#define LCD_BACKLIGHT   0x00    // off

#define ENABLE          0b00000100  // enable bit

void typeInt(int i);
void typeFloat(float myFloat);
void lcdLoc(int line);          // move cursor
void ClrLcd(void);              // clr LCD return home
void typeln(const char *s);
void typeChar(char val);

void lcd_init(void);
void lcd_byte(int bits, int mode);
void lcd_toggle_enable(int bits);

int fd;

#endif // MYLCD_H
//============== main.c =================//
#include <QCoreApplication>
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiI2C.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <mylcd.h>
#include <QDebug>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QCoreApplication a(argc, argv);

    if(wiringPiSetup()==-1){
        qDebug() << "can't open wiring pi";
    }
    else
    {
        qDebug() << "open wiring pi!!!";
    }

    fd = wiringPiI2CSetup(I2C_ADDR_LCD1);

    lcd_init();

    char array1[] = "Hello world!";

    while(1)
    {
        ClrLcd();

        lcdLoc(LINE1);
        typeln("Using wiringPi");
        lcdLoc(LINE2);
        typeln("Niran editor");
        lcdLoc(LINE3);
        typeln("I2c programmed");
        lcdLoc(LINE4);
        typeln("In C not python");
        delay(2000);

        ClrLcd();
        lcdLoc(LINE1);
        typeln(array1);

        delay(2000);
        ClrLcd();
        typeln("Int  ");
        int value = 20125;
        typeInt(value);

        delay(2000);
        lcdLoc(LINE2);
        typeln("Float  ");
        float Floatvalue = 10045.25989;
        typeFloat(Floatvalue);
    }

    return a.exec();
}

void typeln(const char *s){
    while(*s){
        lcd_byte(*(s++), LCD_CHR);
    }
}

// float to string
void typeFloat(float myFloat){
    char buffer[20];
    sprintf(buffer,"%4.2f", myFloat);
    typeln(buffer);
}

// int to string
void typeInt(int i){
    char array1[20];
    sprintf(array1,"%d", i);
    typeln(array1);
}

void ClrLcd(void){
    lcd_byte(0x01,LCD_CMD);
    lcd_byte(0x02,LCD_CMD);
}

void lcdLoc(int line){
    lcd_byte(line, LCD_CMD);
}

void typeChar(char val){
    lcd_byte(val,LCD_CHR);
}

void lcd_byte(int bits, int mode){
    int bits_high;
    int bits_low;

    bits_high   = mode | (bits & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT;
    bits_low    = mode | ((bits<<4) & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT;

    wiringPiI2CReadReg8(fd,bits_high);
    lcd_toggle_enable(bits_high);

    wiringPiI2CReadReg8(fd,bits_low);
    lcd_toggle_enable(bits_low);
}

void lcd_toggle_enable(int bits){
    delay(10);
    wiringPiI2CReadReg8(fd,(bits|ENABLE));
    delay(10);
    wiringPiI2CReadReg8(fd,(bits|~ENABLE));
    delay(10);
}

void lcd_init(){
    lcd_byte(0x33,LCD_CMD);
    lcd_byte(0x32,LCD_CMD);
    lcd_byte(0x06,LCD_CMD);
    lcd_byte(0x0C,LCD_CMD);
    lcd_byte(0x28,LCD_CMD);
    lcd_byte(0x01,LCD_CMD);
    delay(500);
}


วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

raspberry pi ฟอนต์ไทย, add font thai, thai font, เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

ในกรณีที่เราลง os ที่ไม่มี font thai เวลาต้องการให้แสดงภาษาไทย มันจะแสดงไม่ได้ เราจะเห็นเป็นตัวเหลี่ยมๆ อ่านไม่ออก สามารถแก้ไขได้ โดยต้องทำดังนี้ครับ

1. หาฟอนต์มา เวปไหนก็ได้ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างเช่น
http://www.f0nt.com/author/bangli-ko-sa-na/

2. ทำการ add font ตามนี้
ให้ copy file.ttf ที่ donwload มา ใส่ใน /usr/share/fonts/truetype


3. เปลี่ยน keyboard layout ตามนี้
3.1 sudo nano /etc/default/keyboard
3.2 แก้ไขไฟล์ ตามนี้
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us,th"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,th"

BACKSPACE="guess"


4. reboot

ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา ให้กด alt + shift

ที่มา
http://www.f0nt.com/author/bangli-ko-sa-na/
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi-operating-systems/raspbian/gui/fonts-2
http://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=215&t=34602

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

qt paint วาดวงกลม ระบายวงกลม วาดรูป

มีขั้นตอนดังนี้

1. ใน mainwindow.h พิมพ์เพิ่มใน class MainWindow : public QMainWindow ดังนี้
protected:
    void paintEvent(QPaintEvent *e);

2. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม #include <QPainter>
3. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม
void MainWindow::paintEvent(QPaintEvent *e){
    QPen pen = QPen(Qt::black,2,Qt::PenStyle(Qt::SolidLine));
    QRect rec(100,100,100,100);
    QPainter p(this);
    p.setPen(pen);
    p.setBrush(Qt::cyan);
    p.drawEllipse(rec);
    p.drawArc(rec,0,360*16);
}

ถ้าต้องการให้รูปมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้คำสั่ง QWidget::update();ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/17375808/qt-drawing-a-circle

https://www.youtube.com/watch?v=xXV3_mktCmY

https://www.youtube.com/watch?v=-K-VU9I4ffY

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

qt สั่งเปิดโปรแกรม python

การใช้ qt เพื่อสั่งเปิดโปรแกรมอื่น ให้ทำดังนี้

1. #include <QProcess> เพิ่มใน mainwindow.cpp
2. QProcess sysComm; (เอาไว้ใต้ include เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั่วทุกฟังก์ชัน)
3. sysComm.start("python /home/pi/test.py"); สั่งเปิดโปรแกรม test.py ด้วย python
4. sysComm.waitForStarted();
5. sysComm.waitForFinished(); เพื่อรอให้โปรแกรมจบ

ลองเล่นกันดูครับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้ qt serial port

ให้ทำดังต่อไปนี้
1. ไปที่ .pro แล้วพิมพ์เพิ่ม เป็น QT += core gui serialport
2. กดเมนู build เลือก run qmake
3. เข้าไฟล์ .cpp แล้ว include <QSerialPort>
4. ประกาศตัวแปร serial โดยพิมพ์เพิ่ม ใต้ include ดังนี้ QSerialPort *serial;
5. แล้วไปที่ตัว main เพื่อเริ่มกำหนดค่าต่างๆให้ serial ดังนี้
serial-> new QSerialPort(this);
serial->setPortName("/dev/ttyUSB0");
serial->setBaudRate(QSerialPort::Baud9600);
serial->setDataBits(QSerialPort::Data8);
serial->setParity(QSerialPort::NoParity);
serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
serial->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
serial->open(QIODevice::ReadWrite);
serial->write("ok.");

6. พิมพ์เพิ่มในตอนปิดโปรแกรม ดังนี้
MainWindow::~MainWindow()
{
delete ui.
serial->close();
}

7.MainWindow.h ให้เพิ่มดังนี้
Private slots:
void serialReceive();

8. ใน MainWindow.cpp ให้พิมพ์ดังนี้
void MainWindow::serialReceive()
{
QByteArray ba;
ba = serial->readAll();
qDebug() << ba;
}

9. พิมพ์ต่อจาก serial->write("ok.")
connect(serial, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(serialReceive()));

แล้วลองรันดู
โปรแกรมนี้จะส่ง "ok." ออกไป
และถ้าได้รับข้อมูลอะไรกลับมา ก็จะแสดงที่ qDebug


ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=UD78xyKbrfk

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt serial non-standard baudrate example, custom speed example ตัวอย่าง

เวลาที่เราต้องการใช้ serial port และ ใช้ baudrate ไม่มาตรฐาน ( custom baudrate, custom speed, non-standard baurate, non-standard speed ) ถ้าเป็นเครื่อง pc ทั่วไป ที่มี comport ติดมากับ mainboard ก็สามารถใช้ library ที่ Qt มีมาให้ได้ทันที แต่พอเป็น usb serial ต้องใช้วิธีเขียนอีกแบบนึง จึงจะสามารถใช้งาน custom speed ได้

กว่าจะหาวิธีที่ทำให้ rpi + qt + usb serial สามารถสื่อสารโดย custom speed  ได้ ค่อนข้างลำบาก (ข้อมูลค่อนข้างน้อย ใน google) ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่ แล้วมาทดลองทำดู ถึงจะได้ออกมา

ผู้เขียนเลือกใช้ usb serial ยี่ห้อ z-tek เวลาไปซื้อต้องบอกเจ้าของร้านว่าเอาของจริงเท่านั้น เพราะถ้าซื้อของปลอมมา จะใช้ไม่ได้ (ของปลอมทำเลียนแบบมีเยอะมาก และ ราคาก็ถูกกว่า) หรือถ้าใครมีความสามารถผลิต usb serial เองได้ โดยใช้ chipset ftdi ก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกัน

มาดูตัวอย่าง code กันดีกว่า

#include <linux/serial.h>
#include <asm/termios.h>
#include <asm/ioctls.h>
#include <asm/termbits.h>
#include <stropts.h>
#include <QThread>

main(){
int fd;
fd = open("/dev/ttyUSB0",O_RDWR|O_NOCTTY);
struct termios2 tio;
ioctl(fd, TCGETS2, &tio);
tio.c_cflag &= ~CBAUD;
tio.c_cflag |= BOTHER;
tio.c_ispeed = ความเร็วที่ต้องการ;
tio.c_ospeed = ความเร็วที่ต้องการ;
tio.c_cflag |= PARENB; // even parity
tio.c_cflag &= ~CSTOPB; // 1 stop bit
tio.c_cflag &= ~CSIZE;
tio.c_cflag |= CS8;
ioctl(fd, TCGETS2, &tio);

char ping_cmd[] = {2,1};
char ping_rec[7];
write(fd, &ping_cmd, sizeof(ping_cmd) );
QThread::msleep(1000);
read(fd, &ping_rec, sizeof(ping_rec));
write(fd, &ping_rec, sizeof(ping_rec) );
}

เมื่อ compile ผ่านแล้ว เราก็ต่อสายสัญญาณ USB232 จาก rpi เข้ากับ RS232 ของ notebook โดยไขว้ขา 2 กับ 3 สลับกันไว้
แล้วก็เปิดโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถสื่อสารผ่าน comport ได้
ในที่นี้ผู้เขียนได้ตั้งโปรแกรม comport ที่เครื่อง notebook ไว้ว่า ถ้ามี 0x01 ผ่านเข้ามา ให้ส่ง 0x61 ออกไป ก็จะได้ผลดังรูปด้านล่าง


จอบอ

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/12646324/how-to-set-a-custom-baud-rate-on-linux

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt checkbox ตัวอย่าง

เริ่มจากการลาก GroupBox มาวางไว้ก่อน

แล้วลาก checkbox ลงมา สามารถลากลงมาได้หลายอัน ตามต้องการ โดยวางให้อยู่ใน GroupBox

เวลาเขียน code ก็พิมพ์ตามนี้

if(ui->radioButton->ischeck())
{
  QmessageBox::infomation(0,"message1","message2");
}

โดย message1 คือ title ที่อยู่ข้างบน bar
และ message2 คือ ข้อความที่ต้องการโชว์

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=0XuxnBqGpWI