วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

qt timer slot

ดูตามนี้เลยครับ ไม่มีเสียง ทำตามอย่างเดียวเลย
https://youtu.be/W1CTuOg2JLA

qt ตัวอย่างการส่ง serial port hex charactor, การรับค่า serial, การเปรียบเทียบ QByteArray กับ int

#include <QtSerialPort>
#include <QtSerialPort/QSerialPort>

void class::my_class()
{
    serial->setPortName("COM9");
    if (serial->isOpen()){
        serial->close();
        qDebug() << "serial close";
    }
    else{
        qDebug() << "serial already close.";
    }
    if (serial->open(QIODevice::ReadWrite)) {
        serial->setBaudRate(19200);
        serial->setDataBits(QSerialPort::Data8);
        serial->setParity(QSerialPort::EvenParity);
        serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
        serial->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);          
    }
}

my_function()
{
    char buff[16];
    int hhh;
    for(hhh=0;hhh<=15;hhh++)
    {
        buff[0] = hhh;
        serial->write(buff,1);
    }
}


my_function2()
{
  QByteArray input;
  char buff[16];
  int hhh;
  for(hhh=0;hhh<=15;hhh++)
  {
    buff[0] = hhh;
    serial->write(buff,1);

    serial->waitForBytesWritten(100);
    serial->waitForReadyRead(100);
    input = serial->readAll();
    if (input == ""){
      qDebug() << "status" << hhh << " = Lost.";
    }else if( quint8(input[0]) == quint8(0x60+hhh)){
      qDebug() << "status" << hhh << " = Hot.";
    }
  }

  serial->flush();
}