วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

python รับค่าจาก keyboard, อ่านค่าเวลา, การเปิดไฟล์ ปิดไฟล์ อ่านไฟล์ เขียนไฟล์, ออกจากโปรแกรม, keyboard interrupt, การหาบรรทัดล่างสุดของไฟล์, การแยก text ด้วย split

สวัสดีครัชพี่น้อง

วันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม python script บน RPi ครับ

การรับค่าจาก keyboard
ก็ง่ายๆครับ ตามนี้เลย
number = input("please input your choice : ")
ที่มา
https://sites.google.com/site/dotpython/input-and-output/2-2-listการอ่านค่าเวลา
import time
my_time = time.time()
ที่มา
http://tutor0x.blogspot.com/2011/11/python_19.html

การ เปิด, write, close file
example_file = open('your_file_name.txt', 'w')
example_file .write("hello world\n")
example_file .close()
ที่มา
http://citecclub.org/forum/python-articles-59/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99-1151/

http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/83-python/2676-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C--python.html

http://stackoverflow.com/questions/4488570/how-do-i-write-a-tab-in-python


การออกจากโปรแกรม
import sys
sys.exit()


keyboard interrupt

To solve the exception problem, add a separate except-clause that catches theKeyboardInterrupt exception, and raises it again:
for record in database:
  try:
    process(record)
    if changed:
      update(record)
  except KeyboardInterrupt:
    raise
  except:
    # report error and proceed
or, even better:

for record in database:
  try:
    process(record)
    if changed:
      update(record)
  except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
    raise
  except:
    # report error and proceedการหาบรรทัดล่างสุด


  f = open('file.txt', "r")
  firstLine = f.readline()
  f.seek(-2,2)
  while f.read(1) != "\n":
    f.seek(-2,1)
  last = f.readline()

  print "Last Line: %s" %(last)

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/3346430/most-efficient-way-to-get-first-and-last-line-of-file-python


การแยก text ด้วย split

จากตัวอย่าง "การหาบรรทัดล่างสุด" เราได้ตัวแปรที่ชื่อว่า last ที่เก็บข้อมูลของบรรทัดสุดท้ายอยู่
โดยเมื่อเราใช้ method "split" เราก็จะได้ข้อมูลใหม่ ที่เป็น array ออกมา
มีวิธีการใช้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สมมติว่าใน ตัวแปร last มีข้อมูล "1\t2\n" import array


a = last.split("\t",1) ======================== (1)

print str(a[0]) ========================(2)
print str(a[1]) ========================(3)

(1) แยกข้อมูลโดยใช้ \t เป็นจุดแยกข้อมูล จากตัวแปร last แล้วเก็บไว้ในตัวแปร array a
(2) สั่ง print ค่าที่อยู่ในตัวแปร array a ตัวที่ 0 ซึ่งผลลัพธ์ออกมาคือ "1"
(3) สั่ง print ค่าที่อยู่ในตัวแปร array a ตัวที่ 1 ซึ่งผลลัพธ์ออกมาคือ "2"

แสดงความคิดเห็น