วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่าง python gui

ตย.1
from Tkinter import * // เพื่อโหลดโปรแกรมการวาดภาพขึ้นมา
master = Tk()  // กำหนดให้สิ่งที่เราจะวาด ชื่อว่า master
w = Canvas (master, width=300, height=200) // กำหนดขนาดสิ่งที่เราจะวาด
w.pack() // วาดภาพขึ้นจอ
mainloop() // main loop ไม่ทำไรเลย


ตย.2
from Tkinter import * // เพื่อโหลดโปรแกรมการวาดภาพขึ้นมา
w= Tk()  // กำหนดให้สิ่งที่เราจะวาด ชื่อว่า w
w.title("Test gui python") // กำหนดชื่อ title bar
w.geometry('800x480') // กำหนดขนาดของสิ่งที่จะวาด
exitButton = Button(w, text="Exit", height=2, width=6) กำหนดให้ปุ่ม exit button อยู่ใน w
exitButton.pack() วาดปุ่ม exit
mainloop() // main loop ไม่ทำไรเลยตย.3 ใช้ pygame ในการวางรูปภาพ
import pygame
from pygame.locals import *
pygame.init()
pygame.display.set_caption("Test pygame.")  // ตั้งชื่อ title bar
screen = pygame.display.set_mode((500,500),0,32)  // วาด screen
pic1 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx1.bmp").convert()  // โหลดรูป1
pic2 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx2.bmp").convert()  // โหลดรูป2
while True: //  ทำซ้ำไม่มีวันจบ
  screen.blit(pic1,(0,0))  // วางรูปที่1
  screen.blit(pic2,(50,0))  // วางรูปที่ 2
  pygame.display.update() // update display


 ตย.4 ใช้ pygame เปิด Full screen
import pygame
from pygame.locals import *
pygame.init()
pygame.display.set_caption("Test pygame.")  // ตั้งชื่อ title bar
screen = pygame.display.set_mode()  // วาด Full screen
pic1 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx1.bmp").convert()  // โหลดรูป1
pic2 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx2.bmp").convert()  // โหลดรูป2
while True: //  ทำซ้ำไม่มีวันจบ
  screen.blit(pic1,(0,0))  // วางรูปที่1
  screen.blit(pic2,(50,0))  // วางรูปที่ 2
  pygame.display.update() // update display


ตย.5
import pygame
import time
import thread
import sys

from pygame.locals import *
pygame.init()
pygame.display.set_caption("Sample")
screen = pygame.display.set_mode()
pic1=pygame.image.load("/home/pi/NIRAN/PY/image/pic1.jpg").convert()
pic_main=pygame.image.load("/home/pi/NIRAN/PY/image/main.png").convert()

def print_time(thread_name, delay):
  while True:
    count = 0;
    while count < 5:
      time.sleep(delay)
      count +=1
      print "%s: %s" %(thread_name,time.ctime(time.time()) )

try:
  thread.start_new_thread(print_time, ("Thread-1",2) )
  thread.start_new_thread(print_time, ("Thread-2",4) )
except:
  print "Error : unable to start thread."

while True:
  try:
    count_main =0;
    while count_main <1:
      screen.blit(pic_main,(115,0) )
      pygame.display.update()
      time.sleep(2)
      screen.fill([0,0,0])                      #clear screen
      screen.blit(pic1,(50,0))
      pygame.display.update()
      time.sleep(2)
      screen.fill([0,0,0])                     #clear screen
      count_main +=1
  except:
    print "Keyboard interrupt exit."
    thread.exit()

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=El3j3hAPxr0

ถ้าอยากรู้คำสั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ display ให้ไป ที่นี่
http://www.pygame.org/docs/ref/display.html
แสดงความคิดเห็น