วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

หา IP address ของ RPi โดยใช้โปรแกรม nmap Linux PC

ที่เครื่อง PC Linux ของเรา สามารถหา ip address ของเจ้าบอร์ด RPi ได้โดยการใช้โปรแกรม scan port เพื่อหาเครื่องที่เปิด port 22 ไว้ ซึ่งเป็น port ที่เปิดไว้สำหรับการ Remote SSH
  - sudo apt-get update
  - sudo apt-get upgrade
  - วิธีติดตั้งโปรแกรม nmap ให้พิมพ์ "apt-get install nmap"
  - เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เริ่มทำการ scan ด้วยคำสั่ง "nmap -sV -p 22 192.168.0.2-50" เป็นการ scan port 22 โดยเริ่มจาก IP 192.168.0.2 ไปจนถึง 192.168.0.50
แสดงความคิดเห็น