วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เปลี่ยน logo ตอน boot

ผมได้พยายามลองเปลี่ยนโลโก้ตอน boot ขึ้นมาใหม่ แต่ว่าทำได้แค่ใกล้เคียงที่อยากได้ มีขั้นตอนดังนี้
1. sudo apt-get install fbi
2. copy รูปภาพที่ต้องการให้โชว์ตอน boot ลงใน /etc แล้วตั้งชื่อว่า splash.png
3. สร้าง script ที่ /etc/init.d/asplashscreen ดังนี้

#! /bin/sh ### BEGIN INIT INFO # Provides: asplashscreen # Required-Start: # Required-Stop: # Should-Start: # Default-Start: S # Default-Stop: # Short-Description: Show custom splashscreen # Description: Show custom splashscreen ### END INIT INFO do_start () { /usr/bin/fbi -T 1 -noverbose -a /etc/splash.png exit 0 } case "$1" in start|"") do_start ;; restart|reload|force-reload) echo "Error: argument '$1' not supported" >&2 exit 3 ;; stop) # No-op ;; status) exit 0 ;; *) echo "Usage: asplashscreen [start|stop]" >&2 exit 3 ;; esac :

4. sudo chmod a+x /etc/init.d/asplashscreen (ทำให้ script สามารถใช้งานได้)
5. sudo insserv a+x /etc/init.d/asplashscreen
6. sudo nano /boot/cmdline.txt
6.1 เพิ่ม logo.nologo quiet เข้าไปข้างหลังสุด
7. sudo nano /etc/rc.local
7.1 เพิ่ม clear ก่อน exit 0
8. sudo reboot

ผลที่ได้คือ เราจะไม่เห็นลูก raspberry ตอนเริ่ม และจะเห็น logo ของเราในเวลาถัดมา
enjoy!!!
แสดงความคิดเห็น