วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

install RFID card reader R502-CL

ต่อไปนี้จะเป็นการติดตั้ง RF-ID smart card reader รุ่น R502-CL ของ Feitian

1. sudo apt-get update

2. Open a root terminal window; you need to have administrator rights.
Get and install the libusb library with the apt-get command: apt-get install libusb-dev libusb++-0.1-4c2 Check the installation: You shall find the library libusb.so under the directory /usr/lib/

3. Download and install the libccid package: apt-get install libccid
4. Download and install the pcsc-lite package: apt-get install pcscd
5. Check that the pcscd service is running:
In the terminal console, run the command ps –A.
You should find a "pcscd" process running in the list displayed
Run pcscd in terminal

6. Download and install libpcsclite1:
apt-get install libpcsclite1

7.run script install.sh ที่ download มาจากทางเจ้าของผลิตภัณฑ์
โดยพิมพ์ bash install.sh ที่อยู่ใน folder Drivers/Linux and Mac Os/ (ในคู่มือบอกว่า sudo sh install.sh ซึ่งใช้ไม่ได้กับ RPi)


จากนั้นให้เสียบ RFIDReader R502-CL เข้ากับ RPi แล้วพิมพ์ pcscd -adf เพื่อทดสอบดูว่าอุปกรณ์เราใช้ได้หรือไม่

จากนั้นให้นำบัตร RFID มาใกล้ๆกับตัวอ่าน จะเห็นภาพดังรูป


ถึงตอนนี้เรา install ได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาต่อไป
 
 
 แสดงความคิดเห็น