วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

Rpi configure wifi

ถ้าต้องการใช้ wifi ให้ทำดังนี้ครับ

ต่อ wifi adaptor เข้ากับบอร์ด Rpi
USB Wifi Dongle with Case (IEEE 802.11g - 54 Mb) Chip Set RT2070 
                                                              ภาพที่ 1

ทำการ remote desktop

เปิด wpa_gui ตามภาพที่ 2

                                                       ภาพที่ 2

กด scan
                                                        ภาพที่ 3

กด scan
                                                      ภาพที่ 4

จะเห็นรายชื่อ wifi network ขึ้นมา ให้ double click ที่รายชื่อที่เราต้องการเชื่อมต่อ
ในช่อง PSK ให้เราใส่ password แล้วกด add

                                                    ภาพที่ 5
กด connect

                                                        ภาพที่ 6

configure เพิ่มนิดหน่อยเพื่อให้ auto connect หลังจาก boot ใหม่ ดังนี้
ที่บอร์ด Rpi
nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
กด ctrl+x เพื่อออกและ save


nano /etc/network/interfaces
กด ctrl+x เพื่อออกและ save

sudo reboot
แล้วใช้ nmap ลองหา ip ของ wireless lan ของ Rpi ดู

ถ้าต้องการให้เป็น static ip
nano /etc/network/interfaces
auto lo

iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp

#allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
        wireless-essid <myssid>
        address 192.168.0.100
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
        network 192.168.0.0
        broadcast 192.168.0.255
        pre-up wpa_supplicant -B w -D wext -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
        post-down killall -q wpa_supplicant
iface default inet manual

หากต้องการให้เป็น dhcp ให้แก้ไขเป็นดังนี้
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp

วันนี่ได้เอา wifi ตัวนี้มาต่อกับ rpi2 แต่ใช้ไม่ได้ พบวิธีแก้ไขดังนี้
sudo apt-get install rpi-update เสร็จแล้ว reboot

ที่มา
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/wireless-cli.md
http://www.raspyfi.com/wi-fi-on-raspberry-pi-a-simple-guide/
http://www.suntimebox.com/raspberry-pi-tutorial-course/week-3/day2-1-wireless-network-setup/
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=26795
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=11517
http://www.unzeen.com/article/2598/
แสดงความคิดเห็น